ANPA

Ben-Cho-Shey

Consello Escolar

O Consello Escolar É

o órgano de participación da Comunidade Educativa

no funcionamento do Ben-Cho-Shey.

 O Consello Escolar CONPONSE de:

–        O Director do Ben-Cho-Shey (Presidente do Consello)

–        O Xefe de Estudios

–         O Secretario do BChSh (con voz e sen voto)

–        Un representante do persoal de administración e servizos do BChSh

–        Un concelleiro ou representante do Concello de Pereiro de Aguiar

–         Un número de profesores (non inferior a 1/3 do total dos compoñentes do Consello)

–         Un número de pais de alumnos (non inferior a 1/3 do total dos compoñentes do Consello)

 O Consello Escolar reúnese ó longo do curso en sesións de traballo para tomar decisións que afectan ó goberno colexiado do Ben-Cho-Shey, entre outras as FUNCIÓNS do consello son:

–        Propostas e aprobación do proxecto educativo do colexio

–        Propostas e aprobación dos orzamentos e contas de xestión

–        Calendario escolar

–        Aprobación da memoria de fin de curso

–        Renovación e conservación de instalacións e equipamento do BChSh