ANPA

Ben-Cho-Shey

ÁBRESE O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA A AULA“CONCILIA VERÁN 2017”

Lugar de entrega das solicitudes: Rexistro das Oficinas Municipais.

Prazo de entrega: do 25 de maio ao 7 de xuño.

Publicación das listas de admitidos (por orde de inscrición): 13 xuño, no blog da aula e na páxina web do concello.

Prazo de subsanación de erros: do 13 ao 15 de xuño.

Publicación das listas definitivas: 16 de xuño.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

  1. Ficha de inscrición debidamente cumprimentada (pinchar aquí)
  2. Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  3. Copia da tarxeta sanitaria d@ menor.
  4. Certificado/s de empresa, no/s que figure o horario laboral dos dous proxenitores.
  5. Vida laboral (ou outra documentación acreditativa da situación en activo, ou similar ) de ambos proxenitores.

5.1.        Os Autónomos: Recibo do último mes de pagamento da cuota da Seguridade Social na que figure como autónomo.

  1. No caso de familias monoparentais: acreditación correspondente.
  1. Certificado de empadroamento no  concello d@ nen@ e dalgún dos proxenitores.
  2. Fotografía de carné d@ menor que utilice por primeira vez o servizo.

Tfno. de información 988 25 93 85

Máis información en http://piratasdaauladabaixo.blogspot.com.es/

Os comentarios están pechados.