ANPA

Ben-Cho-Shey

Quen pagará o comedor escolar? (Actualizado)

2 Comentarios

chef, cocina, comedor,

NON PAGAN os alumnos pertencentes a familias que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes.Os alumnos que se atopen ensituación de acollemento residencial ou familiar.Os alumnos cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.

Os alumnos pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada

documentalmente.Os alumnos pertencentes a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 €.O persoal de cociña durante os días de desempeño efectivo do seu traballoOs coidadores, educadores e auxiliares de enfermería que, durante o xantar e os períodos de tempo anterior

e posterior ao mesmo, atendan aos alumnos de educación especial, no tempo de desempeño efectivo do seu

traballo no comedor escolar.O persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia destinado nos centros de ensino con responsabilidades na organización dos comedores escolares ou no coidado dos alumnos comensais, durante os días de asistencia efectiva ao comedor.
Nos casos nos que tal labor se realice de xeito  descontinuo e existan prazas vacantes dentro do máximo das autorizadas no comedor, o persoal do centro, estando as necesidades de colaboración cubertas, deberá aboar o prezo do servizo cando non colabore no comedor, Os pais, nais, titores legais e acolledores familiares de alumnos matriculados en ensinanza básica e segundo ciclo de educación infantil que colaboren na atención dos alumnos comensais exclusivamente durante os días concretos en que se desenvolva a súa colaboración efectiva.

PAGAN 1€/DÍA/FILLO

Familias cun único menor que curse ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil. Renda anual neta per cápita de 7.000,01 a 8.000,00 €.

Familias con dous menores que cursen ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil. Renda anual neta per cápita de 7.000,01 a 8.000,00 €.

Familias con tres ou máis menores que cursen ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil. Renda anual neta per cápita igual ou superior a 7.000,01 €.

PAGAN 2,5€/DÍA/FILLO

Familias cun único menor que curse ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil. Renda anual neta per cápita de 8.000,01 a 9.000,00 €.

Familias con dous menores que cursen ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil. Renda anual neta per cápita de 8.000,01 a 9.000,00 €.

PAGAN 4,5€/DÍA/FILLO

Familias cun único menor que curse ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil. Renda anual neta per cápita igual ou superior a 9.000,01 €

Familias con dous menores que cursen ensinanza básica obrigatoria e/ou segundo ciclo de educación infantil. Renda anual neta per cápita igual ou superior a 9.000,01 €.

Persoal docente ou non docente destinado no centro escolar, auxiliares de conversa e alumnos en prácticas de ensinanzas de maxisterio ou grado equivalente, que sen ter responsabilidades na organización dos comedores escolares nin no coidado dos alumnos comensais, faga uso do comedor escolar.

2 thoughts on “Quen pagará o comedor escolar? (Actualizado)

 1. Hola, Buenos días
  Acabo de ver el enlace para calcular la renta per capita familiar y tengo que deciros que está mal ya que no tiene en cuenta la casilla 741(cuota líquida resultante de la autoliquidación) de la declaración de la renta (que hay que restar) y de acuerdo con las instrucción 1/2013 sobre el funcionamiento de los comedores escolares para obtener la renta per capita familiar hay que sumar la casilla 455 y la 465 pero hay que restar la casilla 741 y eso dividirlo por el número de miembros de la unidad familiar (sumando la de ambos cónyuges, si se diera el caso, claro). En mi caso había casi 2800 euros de diferencia entre calcularlo de una manera o de otra.
  Lo comento porque habrá familias cuya situación con especto al comedor variará si se hace el cálculo correctamente.
  Saludos

  • Muchas gracias por tu información Juan.
   En efecto, como nos comentas, el enlace que teníamos al final del artículo “Quen pagará o comedor escolar?” hace un cálculo de renta per cápita que no es correcto para estos casos.
   Ya hemos borrado el enlace de la página en cuestión.
   Gracias de nuevo por tu información.